Výstava fotografických diel pod názvom MIMÉZIS je prvou verejnou prezentáciou súčasnej umeleckej portrétnej a figurálnej tvorby Pavla Kajana na Slovensku. Rodák z Dolného Kubína, ktorý časť svojho života prežil vo Veľkej Británii, sa vracia späť domov. Tvorivé videnie predstavuje autor v médiu umeleckej fotografie v obsahových celkoch, v ktorých má každé dielo rovnakú váhu a hodnotu. Od mytologických tém (Prometeus, Tri Grácie, Venuša Anadyomene) prechádza k sakrálnych témam čerpajúcim zo silných príbehov Starého i Nového zákona (Zuzana a starci, Salome, Ecce Homo, Veronika, Pieta). Prostredníctvom postáv zhmotňuje cnosti, neresti, túžby. Vnútorné prežívanie je hlavnou témou prítomnou vo všetkých jeho dielach. Snaží sa o archetypálne reflexie ľudskosti a ľudskej psychiky cez vizuálne rozprávanie známych, či menej známych príbehov a to všetko prostredníctvom média inscenovanej fotografie.
Formálna stránka spracovania zostáva divákovi skrytá. Vo svojom ateliéri využíva netradičné nástroje na skreslenie vzhľadu fotografovaných subjektov. Unikátnou technikou tak rámcuje zobrazovaný subjekt. Konečný výsledok ateliérových snímok nijak digitálne neupravuje. Zachytáva nápodobu skutočnosti, v ktorej zobrazuje živé modely vo svedomite vybraných symbolických, farebných odevoch. Kompozície vytvárajú celky ostrých kontrastov svetla a tieňa pripomínajúce chiaroscuro – techniku veľkých majstrov 16. a 17. storočia, Caravaggia a Rembrandta, ktorých diela sú pre autora priamou inšpiráciou. Objekt – figúra v centre pozornosti sa tak vynára z tmavého pozadia a dostáva sa do popredia kompozície. Tvar nezostáva pevný. Svetlo sa vlieva do tmy a naopak. Práve svetlo symbolicky rozohráva večný súboj dobra a zla. Dochádza tak k deštrukcii zobrazovaného. Precíznosť a vysoká kvalita je prezentovaná nielen vďaka tvorivému procesu, ale aj vďaka samotnému technickému prevedeniu fotografií vyhotovených mokrým procesom, technikou ktorá zaručuje svetelnú stálosť diela.
Názov výstavy je stotožnením s pojmom mimézis, ktorý sa nesie celými dejinami umenia, od antiky po súčasnosť. Spomína ho už Aristoteles (napodobňovanie skutočnosti tvorí podstatu umenia, s tým súvisia aj druhy umenia, ktoré pochádzajú z rozličných prostriedkov nápodoby), Platón (predstavuje trojstupňovú schému, prvý stupeň tvoria idey alebo formy vecí, druhý skutočné objekty sveta a do tretieho stupňa radí tiene a odrazy týchto skutočných vecí. Taktiež spomína dva druhy tvorenia – božské a ľudské. Božským sa vytvárajú reálne predmety a zároveň kópie týchto originálov, obrazy, ktoré sa ukazujú v spánku, alebo tiene či odrazy na hladkých plochách). Na uvedených príkladoch je možné vidieť, že tradícia pojmu mimézis vantickej filozofii, či už u Platóna alebo Aristotela, sa s menšími obmenami objavovala a stále objavuje, v dejinách estetického myslenia siahajúceho až po súčasnosť.
Paralelne k pojmu mimézis sa v dejinách estetiky vyvíjal aj pojem vnútornej formy. Tu je už len krôčik k imaginácii a čerpaniu z hlbín podvedomia, ktoré si zobrali za svoje predovšetkým surrealisti. Fotografické diela Pavla Kajana však v sebe nenesú náboj experimentu s nečakaným výsledkom. Od prvotnej idey smeruje k zvnútorneniu zobrazovanej témy, ktorú podčiarkuje farebnou symbolikou, svetelnou intenzitou a jej smerovaním.
Pavol Kajan (1976, Slovensko) je experimentátorom v súčasnej portrétnej fotografii. Práve v kategórii inscenovanej fotografie sa dostal do užšieho výberu Kráľovskej ceny za umenie v roku 2019, kde získal aj ocenenie za svoj jedinečný prístup. Systematickosť a základ výstavby svojich kompozícií stavia na poznatkoch štúdia filmovej réžie a divadelného umenia. Každá z jeho fotografických kompozícií je precízne pripravená v jeho ateliéri bez následného digitálneho zasahovania do výsledného obrazu.
Pavol Kajan má silné zázemie v oblasti hudby a múzických umení, ktoré študoval takmer 8 rokov. Je absolventom Konzervatória v Bratislave, bakalársky titul získal na VŠMU v Bratislave a na Canterbury Christ Church University vo Veľkej Británii, ukončil štúdium na Národnej filmovej a televíznej škole v Beaconsfielde vo Veľkej Británii, kde dosiahol magisterské štúdium (Master of Arts). V tomto období objavil svoju vášeň pre vizuálne rozprávanie a kreatívnu výtvarnú fotografiu. Pavol venoval ďalších 7 rokov skúmaniu vizuálneho umenia prostredníctvom experimentovania v rôznych technikách. Vďaka nominácii na Kráľovskú cenu umenia 2019 v Londýne, získal možnosť vystavovať svoje diela, ktoré sa stali súčasťou súkromných zbierok vo Veľkej Británii. Pavol Kajan sa vrátil späť na Slovensko, kde žije a tvorí v Dolnom Kubíne na Orave. Práve tu pokračuje vo svojom celoživotnom projekte o archetypálnych reflexiách ľudskosti a psychiky cez mytologické a sakrálne témy.
Katarína Matušková

Back to Top